Slovníček pojmů

 • Konkurs je jedním ze způsobů řešení úpadku dlužníka, přičemž je se jedná (na rozdíl od oddlužení a reorganizace) o univerzální způsob řešení úpadku, který je přístupný bez dalšího jak podnikatelům, tak nepodnikatelům. Po skončení insolvenčního řízení, který je v režimu konkursu, však pohledávky nezanikají a lze je dál vymáhat běžnou cestou po dlužníkovi.
 • Reorganizace je způsob řešení úpadku dlužníka podnikatele, přičemž reorganizací se rozumí zpravidla postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů.
 • Oddlužení je způsob řešení úpadku
 • Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení
 • Insolvenční správce je osoba (fyzická nebo právnická), která je určena pro administraci insolvenčního řízení dlužníka insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku.
 • Insolvenčním soudem je soud, před nímž probíhá insolvenční řízení, jakož i soud, který rozhoduje o opravném prostředku v insolvenčním řízení
 • Insolvenčním návrhem je u insolvenčního soudu podaný návrh na zahájení insolvenčního řízení
 • Incidenčním sporem je spor vyvolaný insolvenčním řízením, o kterých tak stanoví insolvenční zákon a který se projednává v rámci insolvenčního řízení
 • Majetkovou podstatu tvoří majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů
 • Osobou s dispozičními oprávněními je osoba, která v průběhu insolvenčního řízení přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně všech oprávnění, ze kterých se skládá
 • Zajištěným věřitelem je takový věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy; zajištěným věřitelem je i agent pro zajištění podle zákona o dluhopisech
 • Přihláškou pohledávky se rozumí procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v insolvenčním řízení
 • Společným zájmem věřitelů se rozumí zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů.
Menu