Co je oddlužení (osobní bankrot) v  10 otázkách a odpovědích

1. Kdy se nacházím v úpadku? 

Prvním znakem úpadku je tzv. mnohost věřitelů, tedy, že dlužník má alespoň dva věřitele. Dále musí být dluhy (peněžité závazky) alespoň 30 dnů po lhůtě jejich splatnosti a tyto závazky již dlužník není schopen plnit. Dluhy musejí být pouze po jejich splatnosti. Není tedy důležité, zda jsou například již přiznány rozsudkem nebo například vymáhány v exekuci. Není také důležité, v jaké výši jsou tyto peněžité dluhy.  

Kdy však není dlužník schopen plnit své dluhy? Zákon vymezuje podmínky, kdy je splněna výše uvedená podmínka, že dlužník není schopen své dluhy plnit, přičemž stačí, že bude naplněna alespoň jedna znich. První situací je, pokud jsou dané dluhy více než 3 měsíce po splatnosti. Za druhé, pokud došlo kzastavení placení na podstatnou část svých dluhů, a nakonec za třetí, pokud ani exekucí není možné dosáhnout zaplacení některého ze splatných dluhů. 

2. Jak mohu svůj úpadek řešit? 

Fyzická osoba, která nepodniká, má dvě možnosti, jak svůj úpadek řešit a to tzv. konkursem, nebo oddlužením (osobním bankrotem). 

3. Který se způsobů je vhodnější? 

Pro dlužníka a pro úplné vyřešení dluhové situace je vhodnější řešit svůj úpadek v rámci tzv. oddlužení (osobního bankrotu). Výhodou oddlužení (osobního bankrotu) je zejména to, že dlužník je na konci úspěšného procesu oddlužení soudním rozhodnutím osvobozen od placení všech dluhů, které doposud nebyly uhrazeny a které byly zahrnuty do oddlužení. 

Konkursové řešení úpadku takovéto řešení nenabízí. Po proběhlém konkursu totiž není dlužník soudním rozhodnutím osvobozen od placení dluhů, které byly zahrnuty do insolvenčního řízení. Veškeré dluhu budou nadále existovat a je možné je vymáhat například v rámci exekuce. 

4. Proč tedy oddlužení? 

Jak již bylo uvedeno, pokud je proces oddlužení úspěšný, což záleží zejména na plnění povinností toho, kdo je oddlužován, je na konci procesu oddlužení soudním rozhodnutím osvobozen od placení všech dluhů, které doposud nebyly uhrazeny a které byly zahrnuty do oddlužení. Oddlužení se provádí zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. 

Oddlužení tak umožní nový ekonomický a životní start oddluženého pro úspěšném oddlužení a nabízí též jeho ochranu v procesu samotného oddlužení. V průběhu oddlužení totiž nelze na dluhy v oddlužení provést exekuci, dokonce ji nelze ani soudně nařídit. Všechny dosavadní dluhy se musí bezpodmínečně zahrnout do oddlužení. Kromě ochrany v rámci samotného procesu oddlužení je zde ještě osoba tzv. insolvenčního správce, který jako profesionál vede dané oddlužení po jeho schválení a který nabízí i pomoc či radu vpřípadných nesnázích v samotném průběhu oddlužení. 

5. Může podat sám dlužník návrh na povolení oddlužení? 

Dlužník v úpadku nemůže podat návrh sám. Návrh může podat pouze osoba, které to zákon umožňuje, a to advokát nebo například insolvenční správce. 

6. Kolik musím minimálně zaplatit v oddlužení? 

Výše platby se odvíjí od příjmů dlužníka, minimální výše měsíční splátky (pokud nejsou další povinné platby typu výživné) je 2×1.089,- Kč, tedy 2178,- Kč. 

Jedná se však o minimální možnou platbu pro oddlužení, přičemž tato částka se může zvýšit o případné výživné. Mimo to je také dlužník povinen vyvinout maximální možné úsilí pro zvýšení svých příjmů. 

7. Kolik procent z dluhů musím zaplatit, abych byl oddlužen? 

Původní minimální hranice 30% všech dluhů již neplatí, nyní stačí zaplatit pouze minimální možnou výši splátek (tj. 2.178,- Kč).  

8. Jak dlouho potrvá proces oddlužení 

V případě trvání procesu oddlužení se jeho délka odvíjí následovně: 

  • v době 3 let od schválení oddlužení, pokud dlužník splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek  
  • po dobu 5 let od schválení oddlužení, pokud splatil méně než 30% svých dluhů a pokud nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil,  
  • po dobu 5 let od schválení oddlužení jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek 
  • vznikl-li dlužníku nárok na starobní důchod před schválením oddlužení a tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení 
  • pokud pohledávky nezajištěných věřitelů vznikly alespoň ze dvou třetin jejich výše před dosažením 18 let věku dlužníka, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení.  
  •  kdykoliv dříve, pokud dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši 

Svoje oddlužení, jeho průběh, rozhodnutí soudu i jiné návrhy je navíc možné sledovat nepřetržitě online a to na stránce www.isir.justice.cz po zadání svého jména a příjmení nebo spisové značky insolvenčního řízení. 

9. Bude mít oddlužení vliv na mé exekuce? 

Ano, v průběhu oddlužení je dlužník plně chráněn od exekucí. Podle insolvenčního zákona platí, že po zahájení insolvenčního řízení výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze však provést.  

Po rozhodnutí o úpadku nelze již ani nařídit nebo zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci (samozřejmě ji taktéž nelze provést), která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty; to neplatí pro nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5. 

Zásadním rozdílem tedy je, že po zahájení insolvenčního řízení a před rozhodnutím o úpadku lze sice nařídit nebo zahájit exekuci, nelze ji však provést. Jakmile je rozhodnuto o úpadku, nelze exekuci ani nařídit nebo zahájit. Věřitelé jsou tak odkázáni na uplatnění svého dluhu přihláškou do zahájeného insolvenčního řízení. 

10. Stojí návrh na povolení oddlužení nějaké peníze?  

Zákon nepožaduje žádný soudní poplatek. Jedinou platbou je zákonná platba ve výši 4.000,- Kč za sepsání návrhu na povolení oddlužení a jeho podání, kterou však nehradí dlužník předem!  

Menu